English
历届院研究生会成员

中国世界贸易组织研究院第二届研究生会成员名单

2014-03-28

 
主席:徐林鹏
 
副主席:黄艳希(分管办公室、博士生部)
               吴娴(分管学习部、外联部、生活部)
               金璐(分管文艺部、宣传部、体育部)
 
办公室:杨菲(部长)、赵文欣(副部长)
学术部:朱慧慧(部长)、朱迪飞(副部长)
文艺部:莫慧萍(部长)、李彦莉(副部长)
外联部:崔晶晶(部长)、曾沭崴(副部长)
体育部:王志鹏 (部长)、张宏敏 (副部长)
生活部:刘鹏(部长)、苏莹(副部长)
宣传部:李晓娟 (部长)
博士生部:冯伟杰(部长)

浏览次数: